Τέλη Νερού

Τέλη Νερου

To Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με  το  άρθρο 40 του περί Υδατοπρομήθειας  (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, εξέδωσε, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, νέους Κανονισμούς,  οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από 1/1/2019 (Κ.Δ.Π. 345/2018).

Με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, τα τέλη και δικαιώματα που εφαρμόζει το ΣΥΛ, αναφέρονται, όπως πιο κάτω: 

1. Τέλη πώλησης νερού

α) Οικιακά τέλη ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 
Πάγιο Τέλος 16,00
Τέλος Συντήρησης 6,00

Κατανάλωση:

Από (m³) Μέχρι (m³)
1 40 0,90
41 80 1,43
81 120 2,45
121 και άνω 5,00

β) Οικιακά τέλη για πολύτεκνες οικογένειες ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 
Πάγιο Τέλος 16,00
Τέλος Συντήρησης 6,00

Κατανάλωση:

Από (m³) Μέχρι (m³)
1 40 0,90
41 100 1,43
101 160 2,45
161 και άνω 5,00

Σημείωση:  Τα πιο πάνω τέλη ισχύουν σε περίπτωση πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα (4) τέκνα και άνω ηλικίας μέχρι 22 ετών.

γ) Εμποροβιομηχανικά  τέλη ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 
Πάγιο Τέλος 124,00
Τέλος Συντήρησης 6,00

Κατανάλωση:

Από (m³) Μέχρι (m³)
1 400 1,25
401 και άνω 1,55

δ) Χρεώσεις για γήπεδα και χώρους πρασίνου ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 
Πάγιο Τέλος 124,00
Τέλος Συντήρησης 6,00

Κατανάλωση: €0,90 ανά κυβικό μέτρο

2. Εγγύηση (Σημείωση)

 
Καταναλωτές οικιακής διατίμησης  
Για ιδιοκτήτες
Για ενοικιαστές
50,00
250,00
Καταναλωτές εμποροβιομηχανικής διατίμησης 500,00
Κοινόχρηστοι λογαριασμοί σε πολυκατοικίες 250,00
Κατασκευή κιβωτίου υδρομετρητών (ποσό για κάθε υδρομετρητή) 50,00

Σημείωση - Απόσπασμα από τους Κανονισμούς - άρθρο 20(1)

Κάθε καταναλωτής ο οποίος:
(α) είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομίσει στο Συμβούλιο δελτίο ταυτότητας ή  διαβατήριο και σε περίπτωση που  ενοικιάζει υποστατικό από άλλο ιδιοκτήτη, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει την  προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου.
(β) είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει σφραγίδα της εταιρείας, πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας,  πιστοποιητικό μετόχων, πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου και πιστοποιητικό Διευθυντή και Γραμματέα

3. Τέλη πώλησης νερού σε μη εγγεγραμμένους καταναλωτές, βάσει του Κανονισμού 21(3)

 
Κοινοτικά Συμβούλια (συντελεστής ΦΠΑ 5% - ποσό ανά m³) 1,80
Πώληση νερού σε πλοία (ΦΠΑ 0% – ποσό ανά m³) 5,00
Δικαιώματα σύνδεσης πλοίων (ποσό ανά σύνδεση) 20,00
Άδεια για μεταφορά και πώληση νερού 100,00

4. Άλλα δικαιώματα

 
Δικαιώματα νέων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 5%) 210,00
Δικαιώματα παροχής νερού σε οικοδομές
Εμβαδόν κτιρίου: Δικαίωμα ανά m²
Από 451 m2 μέχρι 1.950 m²
Πέραν των 1.951 m²


3,00
4,00
Δικαιώματα παροχής νερού σε οικόπεδα (ποσό χρέωσης ανά οικόπεδο)
Μέχρι 2 οικόπεδα
Μέχρι 4 οικόπεδα
Μέχρι 10 οικόπεδα
Από 11 οικόπεδα και άνω

375,00
1.000,00
1.500,00
1.750,00
Δικαιώματα μετρητών ελέγχου (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%) 460,00
Επανασύνδεση υδρομετρητή (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 5%) 35,00
Δικαιώματα ελέγχου ακριβείας υδρομετρητή (συντελεστής ΦΠΑ 19%) 35,00
Κατασκευή κιβωτίου υδρομετρητών (ποσό για κάθε υδρομετρητή) 50,00

Τέλη προμήθειας νερού σε πλοία

Από 1η  Ιανουαρίου 2017

Η τιμή πώλησης νερού σε πλοία εντός του Λιμανιού Λεμεσού είναι €5/κμ και του δικαιώματος σύνδεσης  €20.

Oι χρεώσεις των υπερωριών γίνονται σύμφωνα με τα πραγματικά κόστη εργασίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου στο Λιμάνι.

Οι χρεώσεις για υπερωρίες όπως αναφέρονται πιο κάτω, μειώνονται αναλογικά με βάση τον αριθμό των πλοίων που προμηθεύονται ταυτόχρονα νερό.

Καθημερινές μετά τις 3:30 μμ: €40 την ώρα.

Σαββατοκυρίακα και αργίες: €55 την ώρα.

Περαιτέρω,  το τέλος σύνδεσης για πολεμικά πλοία που παραμένουν συνδεδεμένα με μετρητή του ΣΥΛ πέραν των 48 ωρών, χωρίς να λαμβάνουν νερό, καθορίζεται στα  €5 ημερησίως

 

Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί  να επεκταθούν μέχρι και τις 8μμ,  με ανάλογη υπερωριακή χρέωση από τις 3:30μμ και μετά.

Για παροχή νερού στο πλοίο σας, μπορείτε να  επικοινωνείτε έγκαιρα  με το συνεργείο του ΣΥΛ στο Λιμάνι Λεμεσού, στο τηλέφωνο +357-99343278.

Παρακαλείστε  όπως αποστέλλετε  έγκαιρα  τα αιτήματα μας (μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία)  για παροχή νερού μετά τις 3:30 μμ , Σαββατοκύριακα και Αργίες,   στο  e-mail: contact@wbl.com.cy ή στο φαξ. 25564382 για εξέταση του κάθε  αιτήματος σας

Για να είναι η χρέωση συμφέρουσα  (ειδικά για τα πλοία   με παροχή  μικρής  διαμέτρου), θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, τα Πρακτορεία να φροντίζουν ώστε η προμήθεια τους να γίνεται σε κανονικές εργάσιμες ώρες (από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8πμ και 3:30μμ) για τις οποίες δε θα χρεώνεται οποιοδήποτε επιπρόσθετο τέλος για υπερωρίες.

Οι πληρωμές γίνονται δεκτές μόνο στα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στην πιο κάτω διεύθυνση.