Στοιχεία καταναλωτή

Αριθμός καταναλωτή:
Αριθμός ταυτότητας:
Αριθμός διαβατηρίου:
Χώρα έκδοσης διαβατηρίου:
Αριθμός τηλεφώνου οικίας:
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας:
Αριθμός κινητού τηλεφώνου:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Φαξ:
Διεύθυνση αλληλογραφίας
Οδός και αριθμός ή Ταχυδρομική Θυρίδα:
Όνομα πολυκατοικίας και διαμέρισμα:
Δήμος, Πόλη:
Ταχυδρομικός Κώδικας:
 
Είδος υποστατικού

οικία

διαμέρισμα

γραφεία

κατάστημα

ξενοδοχείο

τουριστική
επιχείρηση

εστιατόριο

εργοστάσιο

δημόσιο
κτίριο

βιομηχανία

νοσοκομείο

ιατρείο

γηροκομείο

αρτοποιείο

φυτώριο

πλυντήριο
αυτοκινήτων

χώρος
πρασίνου

εκκλησία

σχολείο

γκαράζ
Για οποιοδήποτε άλλο είδος υποστατικού ή για διευκρινίσεις, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες πιο κάτω:
 
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η πιο κάτω δήλωση αφορά όλες τις υπηρεσίες που μου παρέχονται ή θα μου παραχωρηθούν στο μέλλον από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας.
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση ότι το Συμβούλιο τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νόμος 138/2001).

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην αποστολή των πιο κάτω πληροφοριών μέσω ταχυδρομείου, email ή sms:
i. Ειδοποίηση μου για ξαφνική ψηλή ένδειξη της καταγραφής του υδρομετρητή.
ii. Αποστολή των στοιχείων λογαριασμών μου για αυτόματη εξόφληση τους μέσω τράπεζας, εάν και εφόσον δώσω σχετική εντολή σε τράπεζα.
iii. Αποστολή σχετικού ενημερωτικού / διαφημιστικού υλικού από το Συμβούλιο.
iv. Ειδοποίηση μου για αποκοπή υδροδότησης στην περιοχή μου.
v. Ενημέρωση μου για θέματα σχετικά με την παροχή νερού στο υποστατικό μου.
vi. Ενημέρωση μου για το υπόλοιπο του λογαριασμού μου και προειδοποίηση για αποκοπή της παροχής νερού.
 
Όνομα:        Ημερομηνία: