Αίτηση για εντολή άμεσης χρέωσης / Δημιουργία τραπεζικής εντολής για αυτόματη εξόφληση λογαριασμού από φυσικό πρόσωπο

Παρακαλώ επιλέξετε ένα από τα δύο:
Φυσικό Πρόσωπο Εταιρεία

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν. Επισύναψη Αρχείου
1) Πρόσφατη εκτύπωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
2) Ταυτότητα κατόχου τραπεζικού λογαριασμού
3) Φωτοτυπία λογαριασμού Νερού
4) Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση
5) Ταυτότητα εξουσιοδοτημένου ατόμου
Σημείωση 1: Τα έγγραφα που σημειώνονται στα σημεία 4 και 5 να επισυνάπτονται μόνο σε περίπτωση αιτήματος από εξουσιοδοτημένο άτομο και όχι από τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού.

Ονοματεπώνυμο Κατόχου Τραπεζικού Λογαριασμού:
Αριθμός Ταυτότητας:
Κωδικός Αναγνώρισης Οφειλέτη / Αριθμός Καταναλωτή:
Αριθμός Υδρομετρητή:
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου:
Διεύθυνση Υποστατικού:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση / Email:
Πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η πληρωμή / Ονοματεπώνυμο Εγγεγραμμένου Καταναλωτή :
Ημερομηνία υποβολής :
 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση ότι το ΣΥΛ τηρεί Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νόμος 138 του 2001) και ότι συγκατατίθεμαι στην αποστολή ενημερωτικού / διαφωτιστικού Ταχυδρομείου, SMS, Φαξ, Τηλεφωνικώς, Email.