Πολιτική Απορρήτου

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Καταναλωτών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υδροδότησης. Στοχεύοντας στην πλήρη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υιοθέτησε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποκειμένων, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας του, τόσο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και την άσκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον του Συμβουλίου. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με έδρα τη Λεμεσό, Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρουζβελτ 66 και τηλέφωνο +357 25830000. Το Συμβούλιο περαιτέρω, έχει ορίσει DPO, εξωτερικό συνεργάτη, με τον οποίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε ζήτημα στο email: dpo@wbl.com.cy.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά το σύνολο των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται το Συμβούλιο είτε με φυσικά μέσα είτε με ηλεκτρονικά. Ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας, το Συμβούλιο δε φέρει ευθύνη για υπερσυνδέσμους που οδηγούν το χρήστη σε τρίτες ιστοσελίδες και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων του χρήστη ο οποίος θα επιλέξει να περιηγηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου σε άλλους ιστότοπους.

Το Συμβούλιο συλλέγει, τηρεί και περαιτέρω επεξεργάζεται τα δεδομένα των Καταναλωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Δ.Π. 159/2012 όπως ισχύει, που εκδόθηκε δυνάμει του περί υδατοπρομήθειας δημοτικών και άλλων περιοχών Νόμου. Έχει δηλαδή ως νόμιμη βάση επεξεργασίας τις διατάξεις του νόμου για την πλειονότητα των δραστηριοτήτων που τελεί στα δεδομένα των Καταναλωτών. Ειδικότερα, συλλέγονται και τηρούνται δεδομένα μέσω αιτήσεων που υποβάλλονται από τους αιτούντες για:

  • Την υδροδότηση του υποστατικού

  • Την εγκατάσταση υδρευτικού συστήματος σε διαχωρισμούς οικοπέδων

  • Την επιστροφή της εγγύησης μετά την σύνδεση των υδρομετρητών με τα υποστατικά και την αποπεράτωση της πολυκατοικίας

  • Αίτηση του Καταναλωτή να υπαχθεί στην κατηγορία βιομηχανικής χρέωσης

  • Αίτηση του Καταναλωτή να υπαχθεί στη χρέωση πολυτέκνων

  • Αίτηση αναθεώρησης του λογαριασμού σε περίπτωση βλάβης

  • Αίτηση του Καταναλωτή για επανασύνδεση

  • Αίτηση Αποσύνδεσης

  • Τιμολόγηση και Χρέωση του Υποστατικού

  • Έλεγχος ακρίβειας  υδρομετρητή

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση κατοικίας, Μερίδιο Ιδιοκτησίας, Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμών, Τίτλος Ιδιοκτησίας Υποστατικού, Υπογραφή, Αριθμός Ταυτότητας, Πωλητήριο Έγγραφο/Απόδειξη Κτηματολογίου) αποτελούν αναγκαίες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του Καταναλωτή κυρίως για λόγους σωστής χρέωσης και για τον ορθό εντοπισμό του υποστατικού. Περαιτέρω με βάση το Κ.Δ.Π. 159/2012 το Συμβούλιο συλλέγει τα δεδομένα Κατανάλωσης του υποστατικού από τον υδρομετρητή, για να προβαίνει στη χρέωση και την αποστολή του λογαριασμού στη διεύθυνση επικοινωνίας του Καταναλωτή. Το Συμβούλιο δρα και ως εκτελών την επεξεργασία για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων καθώς είναι στις αρμοδιότητες του να εκδίδει και το τέλος αποχετεύσεων. Επιπρόσθετα το Συμβούλιο δε διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους, πέραν από τους στην παρούσα αναφερόμενους Εκτελούντες ή από κοινού Υπεύθυνους Συνεργάτες του, παρά μόνο σε περίπτωση που έχει σχετική υποχρέωση βάσει του δικαίου της Ένωσης ή Κράτους Μέλους και πάντα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού GDPR. Το Συμβούλιο προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό ως προς τις σχετικές διαβιβάσεις έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και τις εξετάζει και κατά περίπτωση.

Περαιτέρω, το Συμβούλιο χρησιμοποιεί Τηλεφωνικό Κέντρο ως εξωτερικό Συνεργάτη για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των Καταναλωτών και φροντίζει η επιλογή του Συνεργάτη και η επεξεργασία που θα τελέσει στα δεδομένα των Καταναλωτών θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Μία ακόμη επεξεργασία που τελεί το Συμβούλιο βάσει της νομοθεσίας, είναι η εξουσία του Προέδρου να παραγγείλει, εξουσιοδοτώντας υπάλληλο του ΣΥΛ, επιθεώρηση στο υποστατικό. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως αποκλειστικό στόχο την πραγματοποίηση των εξουσιών και την εκπλήρωση των καθηκόντων που ορίζονται στο Νόμο και δε μπορεί να τελεστεί καμία άλλη ενέργεια μέσω αυτής της εξουσιοδότησης.

Το Συμβούλιο με τη συγκατάθεση του Καταναλωτή, μπορεί να στέλνει το λογαριασμό με ηλεκτρονικά μέσα. Η νόμιμη βάση για αυτήν την επεξεργασία συνεπώς είναι άρθρο 6 παρ. 1(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η συγκατάθεσή δίνεται με την υποβολή, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά, σχετικής αίτησης στην οποία συμπληρώνονται ο Αριθ. Καταναλωτή, Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση Υποστατικού, Αριθ. Κινητού, email, Υπογραφή. Το Συμβούλιο χρησιμοποιεί τα παραπάνω δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή λογαριασμού με ηλεκτρονικά μέσα και ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ακύρωση του αιτήματος του και την επιστροφή στην αποστολή έγχαρτου λογαριασμού, ανά πάσα στιγμή.

Με επιλογή και κατ’ αίτηση του Καταναλωτή με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση σύμβασης, ήτοι το άρθρο 6 παρ. 1(β) του Κανονισμού, δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού με άμεση εντολή στην Τράπεζα του Καταναλωτή και η ακύρωση του αιτήματος αντίστοιχα. Ο Καταναλωτής δίνει μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αιτημάτων του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Αριθ. Λογαριασμού, Τράπεζα, ΙΒΑΝ, Υπογραφή, Κωδικός Αναγνώρισης Οφειλέτη, Ονοματεπώνυμο προσώπου για τον οποίο γίνεται η πληρωμή, Κωδικός Αναγνώρισης Προσώπου και IBAN) και το Συμβούλιο τα επεξεργάζεται με μοναδικό σκοπό τον αναφερόμενο. Τέλος, το Συμβούλιο για την ασφάλεια του, χρησιμοποιεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στην είσοδο του κτιρίου και στις εξωτερικές του εγκαταστάσεις για το οποίο έχει αναρτήσει τις απαραίτητες πινακίδες σήμανσης. Eπίσης, το Συμβούλιο συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για την εκτύπωση, φακέλωμα και αποστολή λογαριασμών μέσω ταχυδρομείου.

Το Συμβούλιο σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό θα υιοθετήσει διαδικασίες διαγραφής και ανωνυμοποίησης για τα δεδομένα που συλλέγει και διατηρεί. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαγράφονται κατόπιν αίτησης διόρθωσης αν δεν είναι πλέον ορθά ή επικαιροποιημένα ή λόγω ικανοποίησης βάσιμου αιτήματος διαγραφής. Ειδικά για τα δεδομένα εντολής άμεσης χρέωσης, το Συμβούλιο τα διαγράφει μετά από σχετική αίτηση απόσυρσης του αιτήματος από τον Καταναλωτή ή μετά από διόρθωση των στοιχείων του λογαριασμού.

Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μπορέσει να εγγυηθεί την ακεραιότητα, τη γνησιότητα, την εμπιστευτικότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται, καθώς εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και φροντίζει για την προστασία τόσο του φυσικού χώρου του, όσο και του ηλεκτρονικού του περιβάλλοντος. Επίσης, φροντίζει το σύστημα του να παραμένει επικαιροποιημένο μέσω τακτικών εσωτερικών ελέγχων και ανασκοπήσεων ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχεια του συστήματος του και συνεπώς την συνεχή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσαρμόζοντας το σύστημα του αναλόγως με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις ανάγκες του. Τέλος, επιλέγει τους Συνεργάτες συμπεριλαμβανομένων και των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του και με βάση τις εγγυήσεις που και αυτοί παρέχουν στα δεδομένα τα οποία θα λαμβάνουν.

Οι Καταναλωτές βάσει του Κανονισμού έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν μία σειρά δικαιωμάτων απευθείας ενώπιον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Συγκεκριμένα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Το δικαίωμα να λαμβάνει από το Συμβούλιο επιβεβαίωση για το αν τα δεδομένα του δέχονται επεξεργασίας και το δικαίωμα πρόσβασης στα αυτά και ενδεικτικά σε πληροφορίες που αφορούν: (α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς κ.α.

Δικαίωμα διόρθωσης: Το δικαίωμα να απαιτήσει από το Συμβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Δικαίωμα Διαγραφής: Το δικαίωμα να ζητήσει από το Συμβούλιο τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υπό προϋποθέσεις.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Το δικαίωμα να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις από το Συμβούλιο τον περιορισμό της επεξεργασίας των δικαιωμάτων του.

Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων:  Το δικαίωμα να αιτηθεί και να λάβει από το Συμβούλιο αντίγραφο των δικαιωμάτων που διατηρεί το Συμβούλιο για το συγκεκριμένο καταναλωτή.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Το δικαίωμα να εναντιωθεί σε επεξεργασία που τελεί το Συμβούλιο.

Δικαίωμα Ανακοίνωσης Παραβίασης: Το Συμβούλιο δεσμεύεται να ενημερώσει τους Καταναλωτές για οποιαδήποτε παραβίαση στα δεδομένα τους αμελλητί. Ο τρόπος γνωστοποίησης (μέσω ατομικού email ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του) θα εξαρτάται από το είδος της παραβίασης και από τον αριθμό των Καταναλωτών που αυτή επηρεάζει, καθώς και τη δυνατότητα ταυτοποίησης αυτών.

Τα υποκείμενα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους εγγράφως, συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν είτε αυτοπροσώπως από τα Ταμεία του ΣΥΛ, είτε να το κατεβάσουν από την Ιστοσελίδα του ΣΥΛ και να το αποστείλουν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@wbl.com.cy. Ο Αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία του στο Έντυπο και συγκεκριμένα (α) Ονοματεπώνυμο (β) ΑΔΤ (γ) email (δ) διεύθυνση κατοικίας τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή ταυτοποίηση του ώστε να μη γίνουν λάθη σε περίπτωση συνωνυμίας. Το email και η διεύθυνση κατοικίας συλλέγονται ώστε να είναι σε θέση το ΣΥ Λεμεσού να αποστείλει την απάντηση στον αιτούντα. Ο αιτών επίσης επιλέγει τη μέθοδο αποστολής απάντησης. Αν ο αιτών δε συμπληρώσει το πεδίο η απάντηση του ΣΥΛ θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη συνέχεια ο Αιτών επιλέγει από τη λίστα του Εντύπου το Δικαίωμα ή τα Δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει με το αίτημα του. Για να αξιολογηθεί ένα αίτημα απαιτείται θετική δήλωση από τον αιτούντα ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει ότι άλλο στοιχείο θεωρεί σημαντικό. Τέλος, ο αιτών υπογράφει το Έντυπο και το υποβάλει είτε στον Υπάλληλο που απευθύνθηκε, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτών εντός μηνός ή αν πρόκειται να υπάρξει καθυστέρηση, ενημερώνεται για το λόγο και το διάστημα της καθυστέρησης εντός μηνός. Σε περίπτωση άσκησης σχετικού δικαιώματος, το Συμβούλιο δεσμεύεται να το αξιολογήσει και να απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση όμως, που ο Καταναλωτής εξακολουθεί να νιώθει ότι δεν ικανοποιούνται τα δικαιώματα του, μπορεί να απευθυνθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο commissioner@dataprotection.gov.cy και να υποβάλει περαιτέρω καταγγελία υπό τις υποδείξεις που θα βρει στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument).

ENΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ