Ειδοποίηση Απορρήτου

 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Καταναλωτών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υδροδότησης. Στοχεύοντας στην πλήρη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υιοθέτησε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποκειμένων, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας του, τόσο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και την άσκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον του Συμβουλίου. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με έδρα τη Λεμεσό, Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρουζβελτ 66 και τηλέφωνο +357 25830000. Το Συμβούλιο περαιτέρω, έχει ορίσει DPO, εξωτερικό συνεργάτη, με τον οποίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε ζήτημα στο email: dpo@wbl.com.cy

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά το σύνολο των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται το Συμβούλιο είτε με φυσικά μέσα είτε με ηλεκτρονικά. Ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας, το Συμβούλιο δε φέρει ευθύνη για υπερσυνδέσμους που οδηγούν το χρήστη σε τρίτες ιστοσελίδες και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων του χρήστη ο οποίος θα επιλέξει να περιηγηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου σε άλλους ιστότοπους.

Το Συμβούλιο ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, τηρεί και περαιτέρω επεξεργάζεται τα δεδομένα των Καταναλωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Δ.Π. 159/2012 όπως ισχύει, που εκδόθηκε δυνάμει του περί υδατοπρομήθειας δημοτικών και άλλων περιοχών Νόμου. Έχει δηλαδή ως νόμιμη βάση επεξεργασίας τις διατάξεις του νόμου για την πλειονότητα των δραστηριοτήτων που τελεί στα δεδομένα των Καταναλωτών. Ειδικότερα, συλλέγονται και τηρούνται δεδομένα μέσω αιτήσεων που υποβάλλονται από τους αιτούντες για:

 

  • Την υδροδότηση του υποστατικού

  • Την εγκατάσταση υδρευτικού συστήματος σε διαχωρισμούς οικοπέδων

  • Την επιστροφή της εγγύησης μετά την σύνδεση των υδρομετρητών με τα υποστατικά και την αποπεράτωση της πολυκατοικίας

  • Αίτηση του Καταναλωτή να υπαχθεί στην κατηγορία βιομηχανικής χρέωσης

  • Αίτηση του Καταναλωτή να υπαχθεί στη χρέωση πολυτέκνων

  • Αίτηση αναθεώρησης του λογαριασμού σε περίπτωση βλάβης

  • Αίτηση του Καταναλωτή για επανασύνδεση

  • Αίτηση Αποσύνδεσης

  • Τιμολόγηση και Χρέωση του Υποστατικού

  • Έλεγχος ακρίβειας  υδρομετρητή

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση κατοικίας, Μερίδιο Ιδιοκτησίας, Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμών, Τίτλος Ιδιοκτησίας Υποστατικού, Υπογραφή, Αριθμός Ταυτότητας, Πωλητήριο Έγγραφο/Απόδειξη Κτηματολογίου. Αποτελούν αναγκαίες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του Καταναλωτή κυρίως για λόγους σωστής χρέωσης και για τον ορθό εντοπισμό του υποστατικού.

Περαιτέρω με βάση το Κ.Δ.Π. 159/2012 το Συμβούλιο συλλέγει τα δεδομένα Κατανάλωσης του υποστατικού από τον υδρομετρητή, για να προβαίνει στη χρέωση και την αποστολή του λογαριασμού στη διεύθυνση επικοινωνίας του Καταναλωτή.

Μία ακόμη επεξεργασία που τελεί το Συμβούλιο βάσει της νομοθεσίας, είναι η εξουσία του Προέδρου να παραγγείλει, εξουσιοδοτώντας υπάλληλο του ΣΥΛ, επιθεώρηση στο υποστατικό. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως αποκλειστικό στόχο την πραγματοποίηση των εξουσιών και την εκπλήρωση των καθηκόντων που ορίζονται στο Νόμο και δε μπορεί να τελεστεί καμία άλλη ενέργεια μέσω αυτής της εξουσιοδότησης.

Το Συμβούλιο με τη συγκατάθεση του Καταναλωτή, μπορεί να στέλνει το λογαριασμό με ηλεκτρονικά μέσα. Η νόμιμη βάση για αυτήν την επεξεργασία συνεπώς είναι άρθρο 6 παρ. 1(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η συγκατάθεσή δίνεται με την υποβολή, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά, σχετικής αίτησης στην οποία συμπληρώνονται ο Αριθ. Καταναλωτή, Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση Υποστατικού, Αριθ. Κινητού, email, Υπογραφή. Το Συμβούλιο χρησιμοποιεί τα παραπάνω δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή λογαριασμού με ηλεκτρονικά μέσα και ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ακύρωση του αιτήματος του και την επιστροφή στην αποστολή έγχαρτου λογαριασμού, ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση από τη στιγμή της άρσης της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την αποστολή του ηλεκτρονικού λογαριασμού, το Συμβούλιο δεν επεξεργάζεται περαιτέρω τα σχετικά δεδομένα του Καταναλωτή και όσα δεδομένα έχει συλλέξει αποθηκεύονται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητα στο Συμβούλιο προκειμένου είτε να προβεί σε εσωτερικού ελέγχους είτε να ανταποκριθεί σε νόμιμα αιτήματα αρχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μετά το πέρας αυτού του διαστήματος καταστρέφονται.

Το Συμβούλιο δρα και ως εκτελών την επεξεργασία για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων καθώς είναι στις αρμοδιότητες του να εκδίδει και το τέλος αποχετεύσεων.

Το Συμβούλιο δε διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους, πέραν από τους στην παρούσα αναφερόμενους Εκτελούντες ή από κοινού Υπεύθυνους Συνεργάτες του, παρά μόνο σε περίπτωση που έχει σχετική υποχρέωση βάσει του δικαίου της Ένωσης ή Κράτους Μέλους και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Κυπριακής νομοθεσίας, τηρώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της ακεραιότητας και του απορρήτου αυτών. Το Συμβούλιο δε διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους ή σε οργανισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση που θα πρέπει να διαβιβάσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 44 επ. του Κανονισμού GDPR.

Το Συμβούλιο προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό ως προς τις σχετικές διαβιβάσεις έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και τις εξετάζει και κατά περίπτωση.

Το Συμβούλιο στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους  ή εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

Το Συμβούλιο χρησιμοποιεί εξωτερικό Συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών Τηλεφωνικού Κέντρου ως για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των Καταναλωτών και φροντίζει η επιλογή του Συνεργάτη και η επεξεργασία που θα τελέσει στα δεδομένα των Καταναλωτών θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την Κυπριακή νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων. Εάν με επιλογή και κατ’ αίτηση του Καταναλωτή δοθεί η εντολή εξόφλησης του λογαριασμού με άμεση εντολή στην Τράπεζα του Καταναλωτή, το Συμβούλιο με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση σύμβασης, ήτοι το άρθρο 6 παρ. 1(β) του Κανονισμού προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων του καταναλωτή με σκοπό την ενεργοποίηση και εκτέλεση του σχετικού αιτήματος και της ακύρωσης του αιτήματος αντίστοιχα διαβιβάζοντας ή λαμβάνοντας από την Τράπεζα του Καταναλωτή τα απαραίτητα δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση ο Καταναλωτής δίνει μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αιτημάτων του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Αριθ. Λογαριασμού, Τράπεζα, ΙΒΑΝ, Υπογραφή, Κωδικός Αναγνώρισης Οφειλέτη, Ονοματεπώνυμο προσώπου για τον οποίο γίνεται η πληρωμή, Κωδικός Αναγνώρισης Προσώπου και IBAN) και το Συμβούλιο τα επεξεργάζεται με μοναδικό σκοπό τον αναφερόμενο και σε περίπτωση ακύρωσης του σχετικού αιτήματος το Συμβούλιο δεν προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που δόθηκαν γι’ αυτό το σκοπό

Τέλος, το Συμβούλιο για την ασφάλεια των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων ευθύνης του, χρησιμοποιεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στην είσοδο του κτιρίου και στις εξωτερικές του εγκαταστάσεις για το οποίο έχει αναρτήσει τις απαραίτητες πινακίδες σήμανσης. Επίσης, το Συμβούλιο συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για την εκτύπωση, και τοποθέτηση σε φάκελο και αποστολή των λογαριασμών μέσω ταχυδρομείου.

Το Συμβούλιο δύναται να παραλαμβάνει το σύνολο των αιτήσεων που κατά το νόμο ή στα πλαίσια εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων είναι υποχρεωμένο να παραλαμβάνει και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του (wbl.com.cy). Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Εάν πρέπει να εκτυπωθούν ή να προωθηθούν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασία για να προχώρηση η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, αυτό γίνεται χωρίς να εκτυπώνονται δεδομένα που δεν είναι αναγκαία ή τα οποία δύνανται να κατηγοριοποιηθούν ως δεδομένα ειδικών κατηγοριών που τυχόν έχουν αποσταλεί μαζί με τα αιτήματα (όπως αντίγραφο δελτίου  ταυτότητας ή  αντίγραφο διαβατηρίου).

Το Συμβούλιο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε Καταναλωτή μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία ή που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με τον Καταναλωτή για την παροχή των υπηρεσιών του ή την διεκπεραίωση αιτήματος του Καταναλωτή. Άρση της συγκατάθεσης, όπου έχει δοθεί, για την επεξεργασία των δεδομένων σημαίνει την διακοπή της επεξεργασία των δεδομένων για το μέλλον χωρίς να επηρεάζει την επεξεργασία που έχει ήδη συντελεστεί. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το Συμβούλιο μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα και να τα επεξεργαστεί μόνο για να εξυπηρετήσει τα έννομα συμφέροντά του ή στα πλαίσια συμμόρφωσης στις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας ή εντολής ελέγχου από αρμόδιες αρχές.

Το Συμβούλιο σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό υιοθετεί διαδικασίες διαγραφής και ανωνυμοποίησης για τα δεδομένα που συλλέγει και διατηρεί ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα τα οποία δεν είναι ορθά διαγράφονται κατόπιν αίτησης διόρθωσης ή αν δεν είναι πλέον ορθά ή επικαιροποιημένα ή λόγω ικανοποίησης βάσιμου αιτήματος διαγραφής. Ειδικά για τα δεδομένα εντολής άμεσης χρέωσης, το Συμβούλιο διαγράφει μετά από σχετική αίτηση απόσυρσης του αιτήματος από τον Καταναλωτή ή μετά από διόρθωση των στοιχείων του λογαριασμού μόνο όσα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για να προβεί σε έλεγχο για την διεκπεραιωμένων εντολών και ενεργειών.

Το Συμβούλιο ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς εφαρμόζοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ιδίως για να διασφαλίσει την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων ή την κατά το δυνατό ανωνυμοποίηση τους. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μπορέσει να εγγυηθεί την ακεραιότητα, τη γνησιότητα, την εμπιστευτικότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται, καθώς εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και φροντίζει για την προστασία τόσο του φυσικού χώρου του, όσο και του ηλεκτρονικού του περιβάλλοντος. Επίσης, φροντίζει το σύστημα του να παραμένει επικαιροποιημένο μέσω τακτικών εσωτερικών ελέγχων και ανασκοπήσεων ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχεια του συστήματος του και συνεπώς την συνεχή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσαρμόζοντας το σύστημα του αναλόγως με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις ανάγκες του. Τέλος, επιλέγει τους Συνεργάτες συμπεριλαμβανομένων και των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του και με βάση τις εγγυήσεις που και αυτοί παρέχουν στα δεδομένα τα οποία θα λαμβάνουν.

Οι Καταναλωτές βάσει του Κανονισμού έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν μία σειρά δικαιωμάτων απευθείας ενώπιον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Συγκεκριμένα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Το δικαίωμα να λαμβάνει από το Συμβούλιο επιβεβαίωση για το αν τα δεδομένα του δέχονται επεξεργασίας και το δικαίωμα πρόσβασης στα αυτά και ενδεικτικά σε πληροφορίες που αφορούν: (α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς κ.α.

Δικαίωμα διόρθωσης: Το δικαίωμα να απαιτήσει από το Συμβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Δικαίωμα Διαγραφής: Το δικαίωμα να ζητήσει από το Συμβούλιο τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υπό προϋποθέσεις.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Το δικαίωμα να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις από το Συμβούλιο τον περιορισμό της επεξεργασίας των δικαιωμάτων του.

Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων:  Το δικαίωμα να αιτηθεί και να λάβει από το Συμβούλιο αντίγραφο των δεδομένων που διατηρεί το Συμβούλιο για το συγκεκριμένο καταναλωτή σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Το δικαίωμα να εναντιωθεί σε επεξεργασία που τελεί το Συμβούλιο, όταν το Συμβούλιο δεν έχει νόμιμο δικαίωμα να επεξεργάζεται τα δεδομένα του.

Δικαίωμα Ανακοίνωσης Παραβίασης: Το Συμβούλιο δεσμεύεται να ενημερώσει αμελλητί τους Καταναλωτές και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιαδήποτε παραβίαση στα δεδομένα τους που ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις

ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Ο τρόπος γνωστοποίησης (μέσω ατομικού email ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του) θα εξαρτάται από το είδος της παραβίασης και από τον αριθμό των Καταναλωτών που αυτή επηρεάζει, καθώς και τη δυνατότητα ταυτοποίησης αυτών.

Τα υποκείμενα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους εγγράφως, συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν είτε αυτοπροσώπως από τα Ταμεία του ΣΥΛ, είτε να το κατεβάσουν από την Ιστοσελίδα του ΣΥΛ και να το αποστείλουν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@wbl.com.cy.  Ο Αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία του στο Έντυπο και συγκεκριμένα (α) Ονοματεπώνυμο (β) ΑΔΤ (γ) email (δ) διεύθυνση κατοικίας τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή ταυτοποίηση του ώστε να μη γίνουν λάθη σε περίπτωση συνωνυμίας. Το email και η διεύθυνση κατοικίας συλλέγονται ώστε να είναι σε θέση το ΣΥ Λεμεσού να αποστείλει την απάντηση στον αιτούντα. Ο αιτών επίσης επιλέγει τη μέθοδο αποστολής απάντησης. Αν ο αιτών δε συμπληρώσει το πεδίο η απάντηση του ΣΥΛ θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη συνέχεια ο Αιτών επιλέγει από τη λίστα του Εντύπου το Δικαίωμα ή τα Δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει με το αίτημα του. Για να αξιολογηθεί ένα αίτημα απαιτείται θετική δήλωση από τον αιτούντα ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει ότι άλλο στοιχείο θεωρεί σημαντικό. Τέλος, ο αιτών υπογράφει το Έντυπο και το υποβάλει είτε στον Υπάλληλο που απευθύνθηκε, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτών εντός μηνός ή αν πρόκειται να υπάρξει καθυστέρηση, ενημερώνεται για το λόγο και το διάστημα της καθυστέρησης εντός μηνός. Σε περίπτωση άσκησης σχετικού δικαιώματος, το Συμβούλιο δεσμεύεται να το αξιολογήσει και να απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση όμως, που ο Καταναλωτής εξακολουθεί να νιώθει ότι δεν ικανοποιούνται τα δικαιώματα του, μπορεί να απευθυνθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο e-mail commissioner@dataprotection.gov.cy και να υποβάλει περαιτέρω καταγγελία υπό τις υποδείξεις που θα βρει στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument).