Αίτηση για παροχή νερού

Αιτητής/Αιτήτρια:
Ταυτότητα:
Τηλέφωνα:
Εταιρεία:
Αρ. εγγραφής εταιρείας:
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Αριθμός:
Ταχ. Κώδικας:
E-mail:
Αρ. Φαξ:
Διεύθυνση οικοπέδου/οικοδομής:
Αριθμός:
Ταχ. Κώδικας:
Οικόπεδο: σωστό μισό
Τύπος ανεγειρόμενης οικοδομής
 
α. μονοκατοικία διπλοκατοικία κατάστημα γραφεία αποθήκη βιομηχανία

άλλος τύπος

β. πολυκατοικία Αρ. διαμερισμάτων Αρ. καταστημάτων Αρ. γραφείων
 
Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν. Επισύναψη Αρχείου
1) Εγκεκριμένο χωρομετρικό σχέδιο άδειας οικοδομής
2) Άδεια οικοδομής ανανεωμένη
3) Αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης ισογείου
4) Αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης οροφής (για πολυκατοικίες μόνο)
5) Άδειες υφιστάμενων οικοδομών (σε περίπτωση προσθηκών)
6) Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας Τεμαχίου
7) Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής εταιρείας (για εταιρείες μόνο)
8) Αντίγραφο ταυτότητας (μπροστά-πίσω) από τον αιτητή ή από εξουσιοδοτημένο άτομο
9) Κατάλληλα πιστοποιημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο άτομο
 
Υδρομετρητές: Υπάρχουν εγκατεστημένοι υδρομετρητές

                        Ζητούνται ακόμα νέοι υδρομετρητές
 
Ημερομηνία υποβολής :