Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Ιδρύθηκε το 1951 και λειτουργεί με βάση τον Περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο, Κεφ. 350.

Διοικείται από δεκαμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν τρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και 7 μέλη από τους τοπικούς δήμους που υδροδοτούνται από το ΣΥΛ.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αποκλειστικός σκοπός του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι η παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των καταναλωτών του.

Κύριο μέλημα του Συμβουλίου και ο άξονας γύρω από τον οποίο λειτουργεί είναι η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών του.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με:

  • Τη συντήρηση και επέκταση του υδρευτικού δικτύου
  • Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον
  • Την επιβολή τελών νερού ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων και η λειτουργία του Συμβουλίου, χωρίς να αποσκοπείται η πραγματοποίηση κέρδους
  • Την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών.