Κανονισμοί Συμβουλίου

Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμοί 2012

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 40 του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και άλλες Περιοχές) βασικού Νόμου, Κεφ. 350.