Κανονισμοί Συμβουλίου

Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμοί 2012 μέχρι 2018

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 40 του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και άλλες Περιοχές) βασικού Νόμου, Κεφ. 350.

Κανονισμοί/Νόμος περί Σύναψης Συμβάσεων

ΚΔΠ317/2013

Νόμος 140(Ι)/2016