Αίτηση για εγκατάσταση υδρευτικού συστήματος σε διαχωρισμούς οικοπέδων

Αιτητής:
Τηλέφωνο:
Πληρεξούσιος αιτητής:
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση / Κώδικας:
Αριθμός φακέλου Διαχωρισμού Δ/Δ.Μ.:
Περιοχή κτήματος:
Φύλλο Σχεδίου αρ.:
Αριθμός οικοπέδων:
Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν. Επισύναψη Αρχείου
1) Άδεια διαχωρισμού, ανανεωμένη
2) Χωρομετρικό σχέδιο κλίμακας 1:5000
3) Χωρομετρικό σχέδιο κλίμακας 1:1000
4) Επίσημος κατάλογος εμβαδών οικοπέδων
5) Τίτλος ιδιοκτησίας
6) Πληρεξούσιο έγγραφο (σε περίπτωση πληρεξούσιου αιτητή)
Σημείωση: Το ένα από τα δυο χωρομετρικά σχέδια να είναι εγκεκριμένο σχέδιο της άδειας διαχωρισμού.
Ημερομηνία υποβολής :
Email :