29/10/2021
Αναβάθμιση Υδρευτικού Δικτύου για καλύτερη ποιότητα ζωής των καταναλωτών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) είναι δικαιούχος και φορέας υλοποίησης Έργου συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, το οποίο αφορά αντικατάσταση του Υδρευτικού Δικτύου σε περιοχές της Λεμεσού που έχουν παλαιωμένο δίκτυο, συχνές βλάβες σε αγωγούς και σημαντικές απώλειες νερού.

Το Έργο με τίτλο “Αντικατάσταση Υδρευτικού Δικτύου σε περιοχές του ΣΥΛ” έχει εγκριθεί  για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027, με το ποσό των €10 εκ.

Το Έργο υπάγεται στον Στόχο Πολιτικής 2 με τίτλο «Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα». Μέσω του Στόχου αυτού προωθούνται επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, στον Στόχο Πολιτικής 2, περιλαμβάνονται έργα διαχείρισης υδάτων και προστασίας, όπως αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού, αποχετευτικά, αντικαταστάσεις υδρευτικών δικτύων, έξυπνοι υδρομετρητές, αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας παραλιακών μετώπων από διάβρωση, με συνολικό προϋπολογισμό €195 εκ.

Ο Διαγωνισμός για το κατασκευαστικό συμβόλαιο του Έργου θα προκηρυχθεί  μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Οι βασικοί προκαταρκτικοί στόχοι του Έργου συνοψίζονται ως εξής:

  1. Αντικατάσταση παλαιωμένου δικτύου διανομής του ΣΥΛ μήκους 115 km περίπου.
  2. Μείωση των απωλειών νερού από το  Δημόσιο Δίκτυο Ύδρευσης.

Το Έργο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το Δίκτυο Ύδρευσης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και κατ’ επέκταση να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Καταναλωτών του.

Επικοινωνία

κ. Σωκράτης Μεταξάς, Διευθυντής ΣΥΛ
Τηλ. 25830160