11/01/2021
Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού

Βάσει του τελευταίου Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας για την Πανδημία  COVID-19 το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) πληροφορεί το κοινό ότι μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 θα συνεχίσουν να ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Τα Γραφεία και τα Ταμεία του ΣΥΛ θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.
 2. Στα Γραφεία του ΣΥΛ θα παραμένει προσωπικό ασφαλείας για εξυπηρέτηση του κοινού για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και εξυπηρέτηση πολιτών για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Η κατ’ ιδίαν εξυπηρέτηση καταναλωτών θα γίνεται αποκλειστικά μετά τη διευθέτηση ραντεβού, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (25 830 000) ή μέσω email (contact@wbl.com.cy).
 3. Το ΣΥΛ εφαρμόζει Σχέδιο Υπηρεσιακής Συνέχειας, με στόχο να μην επηρεαστεί η ομαλή υδροδότηση των καταναλωτών.
 4. Το κοινό καλείται όπως εξυπηρετείται διαδικτυακά και να διεκπεραιώνει τις σχετικές πληρωμές μέσω της ιστοσελίδας της JCC (https://www.jccsmart.com) ή μέσω των ιστοσελίδων των εμπορικών τραπεζών.
 5. Όλες οι πιο κάτω υπηρεσίες προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου https://www.wbl.com.cy και μέσω email στο contact@wbl.com.cy
 • Αίτηση για επανασύνδεση παροχής νερού,
 • αίτηση για μεταβίβαση λογαριασμού,
 • αίτηση για αποσύνδεση παροχής νερού,
 • αίτηση για εντολή άμεσης χρέωσης/ δημιουργία τραπεζικής εντολής για αυτόματη εξόφληση λογαριασμού,
 • αίτηση για επιστροφή εγγύησης κιβωτίου υδρομετρητών
 • αίτηση για ηλεκτρονική αποστολή και εξόφληση λογαριασμών,
 • αίτηση για αναθεώρηση λογαριασμού λόγω διαρροής νερού,
 • αίτηση για ένταξη καταναλωτών στη βιομηχανική κατηγορία,
 • αίτηση για ένταξη καταναλωτών στην οικιακή κατηγορία,
 • έκδοση πιστοποιητικών προς το Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας για μεταβίβαση ακινήτων,
 • αίτηση για νέα εγκατάσταση υδρομετρητή,
 • αίτηση για εγκατάσταση υδρευτικού δικτύου σε διαχωρισμούς οικοπέδων.
 1. Το κοινό μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες και να επικοινωνεί με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 25 830000 ή μέσω του email contact@wbl.com.cy