04/08/2020
Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 12/2020

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων